Our Partners

Untuk mendukung program pendidikan di Tazkia International Islamic Boarding School, secara kelembagaan Tazkia bekerjasama dengan beberapa institusi (partner) berikut:

  • Madaris al-Nashr al-Ahliyah, Jeddah
  • ADNI International Islamic School, Malaysia
  • Madrasah Al-Irsyad Al-Islamy, Singapore
  • Santisas Widya Al-Islamiyah, Thailand
  • Universitas-universitas Ternama di Kota Malang
  • Center of Cambridge International Examination (CIE), Jawa Timur
  • Objek Wisata Edukasi Terbaik di Kota Batu dan Malang

Share this post